MDS.png
Invictus-Logo

Байгалийн Ухааны Багш, та сайн байна уу!

Таны бодлоор…

STEMWerkz Lab-in-Class практик хичээлийн тусламжтайгаар бидэнд…

“чиглүүлэх зэрэг ажлуудыг хийлгэснээр багшийн ажлыг хөнгөвчлөх, тэдэнд урам зориг өгөх бүрэн боломжтой”

STEMWerkz Lab-in-Class хичээлийн хайрцаг бүр сурагчдад 2 хүртэлх байгалийн ухаан, инженерийн сэдвээр судалгаа хийх хэрэглэгдэхүүнийг агуулдаг.

Сэдэв бүрт:

(Бидний нэрлэж заншсанаар Суралцахуйг Дэмжих Тайлбар) сурагчдад тухайн сэдвийг тойрсон гол асуудлуудыг ойлгоход нь туслах зорилгоор багш дэлгэцэн дээр тайлбарлах хэрэглэгдэхүүн.

Багш ангидаа практик хичээлийг амжилттай явуулахад шаардлагатай аргачлалыг оруулсан байдаг.

ABOUT STEMWERKZ

Welcome to our Global Agencies Hub, a dedicated space for our esteemed international partners. This section of our website serves as an informative resource, providing invaluable insights into our organization’s mission, vision, and commitment to revolutionizing education on a global scale. As you explore this page, discover the vital role our global agencies play in shaping the future of learning and fostering meaningful connections across borders. Join us in celebrating the collaborative spirit that drives our collective pursuit of educational excellence.

© Invictus Global SchoolHouse 2023