MDS.png
Invictus-Logo

Шинэ Эрин Үеийн Байгалийн Ухааны Судалгаа, Эрэл Хайгуул. Хаана ч.

Бидний хамтарсан мэдлэг чадварыг:

Нарийн, утга учиртай, сонирхолтой суралцахуйн орчинг бүрдүүлэх зорилготой нэгтгэсэн болно.

STEMWerkz Lab-in-Class хичээлийн эрэл, судалгааны иж бүрдэл нь залуу суралцагчийн байгалийн ухаан, инженерчлэлийн суурь ур чадварыг эерэгээр дэмжин хөгжүүлэхэд чиглэсэн бөгөөд хүүхэд цаашлаад маргаанд оролцох, өөрийн гэсэн шинэлэг санааг бий болгох зорилготой юм. Суралцагч анхан шатнаас ахисан түвшин руу ахих тусам энгийн зүйл дээр тулгуурлан илүү төвөгтэй асуудлыг шийдвэрлэх чадвартай болдог байна.

Хүүхдүүд тоглоомын аргаар суралцах явцдаа байгалийн ухаан, инженерийн дадлыг системтэйгээр хөгжүүлнэ.

MNpracticeProficiency.png

Next Generation Science Standards (NGSS) буюу Шинэ Эриний Байгалийн Ухааны Стандартчлалын-ийн санал болгож буй байгалийн ухаан, инженерийн практик аргад үндэслэсэн боловсруулсан STEMWerkz Lab-in-Class хичээлд суралцагчид хамрагдсанаар хэд хэдэн академик түвшинд олон янзын практик хичээлээр ур чадвараа хөгжүүлэх болно.

ABOUT STEMWERKZ

Welcome to our Global Agencies Hub, a dedicated space for our esteemed international partners. This section of our website serves as an informative resource, providing invaluable insights into our organization’s mission, vision, and commitment to revolutionizing education on a global scale. As you explore this page, discover the vital role our global agencies play in shaping the future of learning and fostering meaningful connections across borders. Join us in celebrating the collaborative spirit that drives our collective pursuit of educational excellence.

© Invictus Global SchoolHouse 2023