MDS.png
Invictus-Logo

STEMWerkz Lab-in-Class хичээлийн хайрцаг бүр сурагчдад 2 хүртэлх байгалийн ухаан, инженерингийн сэдвээр судалгаа хийх хэрэглэгдэхүүнийг агуулдаг.

Сэдэв бүрт:

(бидний нэрлэж заншсанаар Суралцахуйг Дэмжих Тайлбар) сурагчдад тухайн сэдвийг тойрсон гол асуудлуудыг ойлгоход нь туслах зорилтой багшийн дэлгэцэн дээр тайлбарлах хэрэглэгдэхүүн.

багш ангидаа практик хичээлийг амжилттай явуулахад шаардлагатай аргачлалыг оруулсан болно.

Сурагчдын асуудлыг шийдвэрлэх суурь чадамжийн суурийг баттайгаар тавихад чиглэсэн, STEM сургалтын практик хөтөлбөрүүдийг ангидаа бодитойгоор хэрэгжүүлэхэд багш нарт зориулсан архив материал.

Анги болон гэртээ практик судалгааг хэрхэн явуулж болохыг эндээс дэлгэрэнгүй олж мэдээрэй!

ABOUT STEMWERKZ

Welcome to our Global Agencies Hub, a dedicated space for our esteemed international partners. This section of our website serves as an informative resource, providing invaluable insights into our organization’s mission, vision, and commitment to revolutionizing education on a global scale. As you explore this page, discover the vital role our global agencies play in shaping the future of learning and fostering meaningful connections across borders. Join us in celebrating the collaborative spirit that drives our collective pursuit of educational excellence.

© Invictus Global SchoolHouse 2023